اتوماتیک استارت چهار ذغاله دوپیچ

 

کد کالا: 1005003014

کد کالا: ۱۰۰۵۰۰۳۰۱۴
نام های دیگر قطعه: 
شماره فنی خودروساز : 
کارکرد قطعه روی خودرو : 

ویژگی های خاص قطعه:

 

روش تشخیص عیوب: