شیلنگ بخار روغن ازقالپاق سوپاپ به منیوفلد گاز سوز

 

کد کالا: 1003003016

گروه:

نوع خودرو:

کد کالا: ۱۰۰۳۰۰۳۰۱۶
نام های دیگر قطعه: 
شماره فنی خودروساز : 
کارکرد قطعه روی خودرو : 

ویژگی های خاص قطعه:

 

روش تشخیص عیوب: