شیلنگ بخار روغن از قالپاق سوپاپ به منیوفلد بنزین سوز

 

کد کالا: 1003003018

گروه:

نوع خودرو:

کد کالا: ۱۰۰۳۰۰۳۰۱۸
نام های دیگر قطعه: 
شماره فنی خودروساز : 
کارکرد قطعه روی خودرو : 

ویژگی های خاص قطعه:

 

روش تشخیص عیوب: