پروانه فن ۲۰۶

 

کد کالا: 1002007002

گروه:

نوع خودرو:

کد کالا: ۱۰۰۲۰۰۷۰۰۲
نام های دیگر قطعه: 
شماره فنی خودروساز : 
کارکرد قطعه روی خودرو : 

ویژگی های خاص قطعه:

 

روش تشخیص عیوب: